Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ


Ἦχος πλ. β' 
Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ τὴν ὥραν, ὅταν μέλλωμεν πάντες, γυμνοὶ καὶ ὡς κατάκριτοι, τῷ ἀδεκάστῳ Κριτῇ παρίστασθαι· τότε σάλπιγξ ἠχήσει μέγα, καὶ τὰ θεμέλια τῆς γῆς σεισθήσονται, καὶ οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν μνημάτων ἐξαναστήσονται, καὶ ἡλικία μία πάντες γενήσονται, καὶ πάντων τὰ κρυπτὰ φανερὰ παρίστανται ἐνώπιόν σου, καὶ κόψονται, καὶ κλαύσονται, καὶ εἰς τὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον ἀπελεύσονται, οἱ μηδέποτε μετανοήσαντες, καὶ ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει, ὁ τῶν Δικαίων κλῆρος, εἰσελεύσεται εἰς παστάδα οὐράνιον.

Μετάφραση
Φέρνω στο μυαλό εκείνη τη φοβερή ημέρα και ώρα, όταν πρόκειται να παρουσιαστούμε όλοι μπροστά στον αμερόληπτο Κριτή γυμνοί σαν κατάδικοι· τότε θα σαλπίσει δυνατά η σάλπιγγα, τότε θα σειστούν τα θεμέλια της γης, και θα αναστηθούν οι νεκροί από τα μνήματα, και θα γίνουμε όλοι με την ίδια ηλικία, και τα κρυφά όλων των ανθρώπων θα γίνουν φανερά ενώπιόν Σου, και θα υποφέρουν και θα κλάψουν, και θα πάνε στο πυρ το εξώτερο όλοι εκείνοι που δεν μετανόησαν, ενώ η παράταξη των ενάρετων με χαρά και αγαλλίαση θα εισέλθει στην ουράνια βασιλεία.

Ἦχος πλ. β' 
Ὢ ποία ὥρα τότε, καὶ ἡμέρα φοβερά, ὅταν καθίσῃ ὁ Κριτὴς ἐπὶ θρόνου φοβεροῦ! βίβλοι ἀνοίγονται, καὶ πράξεις ἐλέγχονται, καὶ τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους δημοσιεύονται, Ἄγγελοι περιτρέχουσιν, ἐπισυνάγοντες πάντα τὰ ἔθνη. Δεῦτε ἀκούσατε βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες, δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι, ἁμαρτωλοὶ καὶ δίκαιοι, πλούσιοι καὶ πένητες, ὅτι ἔρχεται Κριτής, ὁ μέλλων κρῖναι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, καὶ τίς ὑποστήσεται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, ὅταν Ἄγγελοι παρίστανται, ἐλέγχοντες τὰς πράξεις, τάς διανοίας, τὰς ἐνθυμήσεις, τὰ ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἡμέρα; ὢ ποία ὥρα τότε! Ἄλλά πρὸ τοῦ φθάσαι τὸ τέλος, σπούδασον κράζουσα, ψυχή· ὁ Θεός, ἐπίστρεψον, σῶσόν με, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.

Μετάφραση
Τι φοβερή θα είναι εκείνη η ημέρα όταν καθίσει ο Κριτής σε θρόνο φοβερό! Θα ανοιχτούν βιβλία, θα ελεγχθούν πράξεις, και θα δημοσιευτούν όλα τα κρυφά που έγιναν στο σκοτάδι, οι άγγελοι θα περιτριγυρίζουν συγκεντρώνοντας όλα τα έθνη. Ελάτε, ακούστε άρχοντες και βασιλιάδες, δούλοι και αφεντικά, αμαρτωλοί και ενάρετοι, πλούσιοι και φτωχοί, διότι έρχεται ο Κριτής που πρόκειται να κρίνει όλη την οικουμένη, και ποιος θα μπορέσει να σταθεί μπροστά Του, όταν θα παρευρίσκονται άγγελοι, που θα ελέγχουν τις πράξεις, τις σκέψεις, τους συλλογισμούς, όλα όσα έγιναν είτε μέρα είτε νύχτα; Τι δύσκολη θα είναι η ώρα εκείνη! Αλλά πριν να φτάσει το τέλος φρόντισε σύντομα ψυχή μου φωνάζοντας στο Θεό· διόρθωσέ με και σώσε με σαν φιλάνθρωπος που είσαι.

Ἦχος πλ. δ' 
Δανιὴλ ὁ Προφήτης, ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν γενόμενος, τὸ ἐξουσιαστικὸν Θεοῦ θεωρήσας, οὕτως ἐβόα· Κριτήριον ἐκάθισε, καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν. Βλέπε, ψυχή μου, νηστεύεις; τὸν πλησίον σου μὴ ἀθέτει. βρωμάτων ἀπέχῃ; τὸν ἀδελφόν σου μὴ κατακρίνῃς, μὴ τῷ πυρὶ παραπεμπομένη, κατακαῇς ὡσεί κηρός, ἀλλ' ἀνεμποδίστως εἰσάξῃ σε Χριστός, εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ.

Μετάφραση
Ο προφήτης Δανιήλ, όταν έγινε ο άνθρωπος που έκανε τα θελήματα του Θεού, είδε την μεγάλη εξουσιαστική δύναμη του Θεού και φώναζε· Τοποθετήθηκε δικαστικό βήμα, ανοίχτηκαν βιβλία. Πρόσεξε ψυχή μου· νηστεύεις; Μην φέρεσαι άσχημα στον πλησίον σου. Απέχεις από τροφές; μην κατακρίνεις τον αδελφό σου, ώστε να μη σταλείς στη φλόγα της κολάσεως και λιώσεις σαν το κερί, αλλά να σε βάλει ο Θεός στη βασιλεία Του χωρίς κανένα εμπόδιο.

Δόξα... Ἦχος α' 
Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, τῇ βασιλίδι τῶν ἀρετῶν· ἰδοὺ γὰρ παραγέγονε, πλοῦτον ἡμῖν ἀγαθῶν κομίζουσα, τῶν παθῶν κατευνάζει τὰ οἰδήματα, καὶ τῷ Δεσπότῃ καταλλάττει τοὺς πταίσαντας· διὸ μετ' εὐφροσύνης ταύτην ὑποδεξώμεθα, βοῶντες Χριστῷ τῷ Θεῷ, ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀκατακρίτους ἡμᾶς διαφύλαξον, δοξολογοῦντάς σε τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Μετάφραση
Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας αδελφοί με την νηστεία που είναι η βασίλισσα των αρετών· να έφτασε και φέρνει πλούσια αγαθά, καταπραΰνει τα εξογκώματα των παθών, και συμφιλιώνει με τον Δεσπότη Κύριο αυτούς που έφταιξαν· γι’ αυτό ας την υποδεχτούμε με χαρά, φωνάζοντας προς τον Χριστό το Θεό· Συ που αναστήθηκες εκ νεκρών φύλαξέ μας ακατηγόρητους (εμάς) που δοξολογούμε Εσένα τον μόνο αναμάρτητο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου