Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Μητέρα και κόρη


Καμμία μητέρα δεν θέλει την κόρη της να είναι πόρνη. Καμμία μητέρα δεν θέλει την κόρη της να γυρνάει με τον έναν και με τον άλλον. Καμμία μητέρα δεν θέλει την κόρη της να είναι στριπτιζέζ. Καμμία μητέρα δεν θέλει την κόρη της να μείνει στο ράφι. Καμμία μητέρα δεν θέλει την κόρη της να μείνει έγκυος πριν από το γάμο.
Αυτά νόμιζα εγώ. Αυτές τις απόψεις είχα για τις μητέρες. Όμως η καθημερινή πραγματικότητα και ιδιαίτερα τώρα τις μέρες του καρναβαλιού με βάζει δια της βίας να αλλάξω γνώμη. Ναι! Διότι αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί όλες οι μανάδες ακόμα κι αυτές που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και πάνε στην εκκλησία τακτικά, ανέχονται όλα τα παραπάνω στα κορίτσια τους. Για τα αγόρια θα τα πούμε άλλη φορά.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Νo righteousness by works 574. Like a young calf which, in its search for grazing, finds itself on a ledge surrounded by precipices, the soul is gradually led astray by its thoughts.
75. When the intellect, having grown to full maturity in the Lord, wrenches the soul from long-continued prepossession,

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Ακολουθία Κυριακής της Τυρινής

26-2-2012

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. «Ἀνάμνησις τῆς ἀπὸ τοῦ πα­ρα­δείσου ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου ᾿Αδάμ». Πορφυρίου ἐπισκό­που Γάζης (†420). Φω­τεινῆς μάρτυ­ρος τῆς Σαμαρεί­τι­δος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ, Θεο­κλή­του καὶ λοιπῶν μαρτύρων, ᾿Ι­ω­άν­­νου νεομάρτυρος τοῦ Κάλ­φα ἐν Κων/πόλει (†1575). ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν δ΄

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Ἦχος δ'

Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχ, α'. Εξομολογείσθε τώ Κυρίω, καί επικαλείσθε τό όνομα τό άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν...
Στίχ, β'. Πάντα τά έθνη εκύκλωσάν με, καί τώ ονόματι Κυρίου ήμυνάμην αυτούς,
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν...

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

No righteousness by works 4

                     61. Grace has been given mystically to those who have been baptized into Christ; and it               becomes active within them to the extent that they actively observe the commandments.                             
                                  Grace never ceases

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

22 Συμβουλες για γονείς

1. Να μάθετε τα παιδιά σας να αγαπούν και να σέβονται το Θεό. Να ελπίζουν σ’  Αυτόν και να τον νιώθουν φίλο τους. Θα τα βοηθήσει εξαιρετικά να το βλέπουν αυτό και στη δική σας ζωή.
2. Να προμηθεύετε στα παιδιά σας καλά βιβλία και καλή μουσική. Να καλλιεργείτε μέσα τους την αγάπη για το διάβασμα καλών βιβλίων πέρα από τα μαθήματά τους. Όπως και την αγάπη για την καλή μουσική. Αυτό προϋποθέτει ότι και εσείς σαν γονείς κάνετε το ίδιο.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Ακολουθία Κυριακής της Απόκρεω. Εσπερινός

                          

19-2-2012

 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. «Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἀδε­­κάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι­στοῦ». ᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καὶ ᾿Απφίας (α΄ αἰ­ών). Φιλο­θέ­ης ὁσιομάρτυρος τῆς ᾿Αθηναίας (†1589). ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν γ΄


Εἰς τὸν ἑσπερινόν

Ἦχος γ’

Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.

Ακολουθία Κυριακής της Απόκρεω. Όρθρος - Θ. Λειτουργία

                          

19-2-2012

 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. «Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἀδε­­κάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι­στοῦ». ᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καὶ ᾿Απφίας (α΄ αἰ­ών). Φιλο­θέ­ης ὁσιομάρτυρος τῆς ᾿Αθηναίας (†1589). ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν γ΄


ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Ἦχος γ'

Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχ, α'. Εξομολογείσθε τώ Κυρίω, καί επικαλείσθε τό όνομα τό άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, καί επέφανεν ημίν... 

† Ακολουθία είς μνήμην πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν


18-2-2012

«Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κε­κοι­­μη­μένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Λέοντος πάπα ῾Ρώ­μης (†461), ᾿Αγαπητοῦ ἐπι­σκόπου Σινάου τοῦ ὁμολογητοῦ (δ΄ αἰ.). (Τυπικὸν Τριῳδίου §§7-9· τὰ σχετικὰ τοῦ β΄ ἤχου μαρ­τυρικά, καθίσματα κ.λπ. ζήτει ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου.)


 
Εἰς τὸν ἑσπερινόν

 «Εὐλογητὸς ὁ Θεός»,

 Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

        Ευλόγει η ψυχή μου, τόν Κύριον· Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης σφοδρα.
Εξομολόγησιν καί μαγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλλόμενος φώς ως ιμάτιον.
Εκτείνων τον ουρανόν ωσεί δέρριν, ο στεγάζων εν ύδασιν τά υπερώα αυτού.
Ο τιθείς νέφη τήν επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερύγων ανέμων.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Άν ένα παιδί...


Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική:
Μαθαίνει να κατακρίνει

 Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα:
Μαθαίνει να καυγαδίζει

 Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία:
Μαθαίνει να είναι ντροπαλό

 Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή:
Μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση:
Μαθαίνει να είναι υπομονετικό

Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο:
Μαθαίνει να εκτιμάει

Αν ένα παιδί ζει μέσα στη δικαιοσύνη:
Μαθαίνει να είναι δίκαιο

 Αν ένα παιδί ζει μέσα στην αποδοχή,
Μαθαίνει να αγαπάει

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια:
Μαθαίνει να έχει πίστη στον εαυτό του και στους άλλους

 Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία:
Μαθαίνει να εκτιμάει

 Αν ένα παιδί ζει μέσα στην φιλία:
Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο

Από το ομώνυμο ποίημα της Dorothy Law Nolte (αμερικανίδα συγγραφέας και σύμβουλος οικογένειας).

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Περίεργες συμπεριφορές!!!


1. Δεν είναι περίεργο πως ένα ποσό των 20 Ευρώ μας φαίνεται πολύ μεγάλο, όταν το δίνουμε στην εκκλησία, αλλά είναι μικρό όταν πηγαίνουμε για ψώνια;
2. Δεν είναι περίεργο που 2 ώρες μας φαίνονται πολλές, όταν είμαστε στην εκκλησία, ενώ μας φαίνονται λίγες, όταν παρακολουθούμε μια καλή ταινία;

No righteousness by works 3


41. There is a sin which is always 'unto death' (1 John 5: 16): the sin for which we do not repent. For this sin even a saint's prayers will not be heard.
42. He who repents rightly does not imagine that it is his own effort which cancels his former sins; but through this effort he makes his peace with God.
43. If we are under an obligation to perform daily all the good
actions of which our nature is capable,

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ


     Α.  Η σημερινή Κυριακή ονομάζεται Κυριακή του ασώτου. Δεν περιγράφει όμως την άσωτη ζωή του, αλλά:
·                Τις συνέπειες της απομακρύνσεώς του.
·                Την επιστροφή του στο πατρικό σπίτι.
·                Τη μεγάλη αγάπη του πατέρα.
     Β. Έξω από το πατρικό σπίτι ήταν νεκρός. Ξανάζησε μόνο όταν επέστρεψε. Είναι χαρακτηριστική η φράση του Ευαγγελίου: «…νεκρός ην και ανέζησεν».

Γιατί γάμος και όχι προγαμιαίες σχέσεις ή συμβίωση;


Πνευματικοί λόγοι


Μας εφιστούν την προσοχή συχνά διάφοροι αναγνώστες της ιστοσελίδας μας, στο ότι ενώ γράφουμε κατά των προγαμιαίων σχέσεων, λείπει το "γιατί"! Για χάρη όλων αυτών λοιπόν που μας ρωτούν, κάνουμε με το άρθρο αυτό μια αρχή στην απάντηση. Βεβαίως το θέμα δεν εξαντλείται εδώ, γιατί εκτός από τους πνευματικούς, υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι. Και θα πρέπει να πούμε πολλά ακόμα σε μελλοντικά άρθρα μας, τόσο για την κοινωνική, όσο και για τη λογική διάσταση του θέματος. Ας γίνει όμως με το άρθρο αυτό μια αρχή, μια και οι πνευματικοί λόγοι, προηγούνται.

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Ακολουθία Κυριακής του Ασώτου

                          

12-2-2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ΄ ΛΟΥΚΑ). Μελετίου ᾿Αντιοχείας (†381). ᾿Αντω­νίου (Β΄) Κων/πόλεως (†901), Χρί­στου νεομάρτυρος τοῦ κη­πουροῦ (†1748). ῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν β΄


Εἰς τὸν ἑσπερινόν


Ἦχος β’

Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, εἰσάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Κατευθυνθήτω προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινὴ εἰσάκουσόν μου, Κύριε.
Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Η νίκη της καλοσύνης και της υπομονής


Μια πολύ γλυκιά κυρία, μου διηγήθηκε τα παρακάτω:
-Τον άνδρα μου τον παντρεύτηκα με προξενιό. Όμως χωρίς να το ξέρω, εκείνος αγαπούσε και είχε χρόνια δεσμό με μια κοπέλα, που οι δικοί του δεν την ήθελαν, αλλά αυτός δεν έπαψε ποτέ να την αγαπά. 

Παντρευτήκαμε. Η μέρα του γάμου ήταν πολύ όμορφη.

Όμως οι όμορφες μέρες ήταν μόνο τρεις. Από την τέταρτη μέρα και επί δέκα επτά χρόνια η ζωή μου δίπλα του ήταν μια κόλαση. Όταν τον ρώτησα γιατί μου φερόταν τόσο άσχημα, μου αποκάλυψε πως αγαπούσε άλλη γυναίκα κι όχι εμένα. Έπεσα από τα σύννεφα!

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

† Χαραλάμπους ἱερομάρτ. τοῦ θαυματουργοῦ (†202).10-2-2012

Χαραλάμπους ἱερομάρτ. τοῦ θαυ­μα­τουργοῦ (†202). ᾿Αναστασίου ᾿Ιεροσολύμων, Ζήνωνος ὁσίου τοῦ ταχυ­δρό­μου (δ΄ αἰ.).


Εἰς τὸν ἑσπερινόν

 «Εὐλογητὸς ὁ Θεός»,

 Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.

Ευλόγει η ψυχή μου, τόν Κύριον· Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης σφοδρα.
Εξομολόγησιν καί μαγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλλόμενος φώς ως ιμάτιον.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

Πως βάζουμε όρια στα παιδιά

Τα παιδιά που δεν τους έχουν βάλει όρια νιώθουν ούτε λίγο ούτε πολύ μοναξιά και εγκατάλειψη από τους γονείς τους. Χρειάζονται τα όρια για πολλούς λόγους που τους εξηγήσαμε σε άλλο άρθρο.
Τα όρια για τα παιδιά (γιατί όχι και για κάθε άνθρωπο) περικλείουν ένα συγκεκριμένο χώρο, διαχωρίζουν, ορίζουν το «ως εδώ και μη παρέκει».
Είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν ότι πρέπει να σέβονται τους κανόνες σε κάθε περίσταση. Αν στο σπίτι δεν υπάρχουν σαφή όρια και κανόνες που τους τηρούν μικροί και μεγάλοι, τα παιδιά με πολλή δυσκολία θα δεχτούν την ύπαρξη κανόνων όταν θα πάνε στο σχολείο και γενικότερα όταν θα βγουν στην κοινωνία.

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ (ΙϚ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ.

                          

5-2-2012

ΚΥΡΙΑΚΗ (ΙϚ΄ ΛΟΥΚΑ) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑ­­ΡΙΣΑΙΟΥ. ᾿Αγάθης μάρτυρος (†251)· Πολυεύκτου πα­τρι­άρ­χου Κων­σταν­τινουπόλεως (†570), Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ ἐν Σκο­πέλῳ, ᾿Αν­τω­νίου νεομάρτυρος τοῦ ᾿Αθηναίου (†1774). ῏Η­­χος α΄, ἑωθινὸν α΄ (τυπικὸν Τριῳδίου §§1-3 καὶ ῾Υπα­παν­τῆς §§14-15).
«Τῇ Κυριακῇ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς ῾Υπαπαντῆς, ἀποφάσει τῆς Ἱ. Συν­ό­δου τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς ῾Ελλάδος, ὡρίσθη ὅπως εορτάζηται ἡ μνήμη τῶν ἁγί­ων μητέρων τῶν τριῶν ῾Ιεραρχῶν, ᾿Εμμελείας, Νόννας καὶ ᾿Αν­θούσης».
῎Αρχεται τὸ Τριῴδιον

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Αγκαλιάζοντας το Τριώδιο ...

 


Και νυν λέγει Κύριος ο Θεός υμών· επιστράφητε προς με εξ όλης της καρδίας υμών και εν νηστεία και εν κλαυθμώ και εν κοπετώ· και διαρρήξατε τα καρδίας υμών και μη τα ιμάτια υμών και επιστράφητε προς Κύριον τον Θεόν υμών, ότι ελεήμων και οικτίρμων εστί, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί ταις κακίαις» (Ιλ. β’ 12-13).

  Ο θείος μου στο χωριό μου στην Μάνη …Ένα πρόσωπο που κουβαλά τις πιο γλυκές παιδικές μου θύμισες .