Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Για τις αδικίες των γονιών

dyo_mora

Είμαστε τρία αδέλφια, εγώ είμαι η μεσαία. η μεγαλύτερη αδελφή μου, στην αρχή μόνο σε μένα αλλά αργότερα σε όλους δυσανασχετούσε για την αδυναμία της μητέρας μας προς τον μικρότερο αδελφό μας. Έβλεπε μια άνιση μεταχείριση στην συμπεριφορά, στο χαρτζιλίκι, στα χατίρια, στην ανοχή…

Εμμηνος ρύση: Πώς προετοιμάζουμε την κόρη μας

       Εμμηνος ρύση: Πώς προετοιμάζουμε την κόρη μας    Η έμμηνος ρύση είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι στη ζωή μίας γυναίκας. Χάρη σε αυτήν συλλαμβάνει και φέρνει στον κόσμο παιδιά.

Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος αδελφός Ιωάννου του Θεολόγου 30 Απριλίου

Ο Απόστολος Ιάκωβος ήταν υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και πρεσβύτερος αδελφός του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Καταγόταν κι αυτός από την Βησθαϊδά της Γαλιλαίας. Ασχολούνταν με την αλιεία μαζί με τον Ιωάννη, έχοντας και οι δύο μαζί τους και τον πατέρα τους, καθώς και πολλούς εργάτες. Είχαν δικό τους πλοίο και συνεργάτης τους ήταν και ο Απόστολος Πέτρος.

Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

Ιστορία και Ελληνοφωνία της Σύλλης Ικονίου


Σύλλη Ἰκονίου (γενική άποψη)

Περί τῆς ἱστορίας καί ἑλληνοφωνίας
τῶν κατοίκων τῆς Σύλλης Ἰκονίου
Ὅπως στό βιλαέτι τῆς Καππαδοκίας, ἔτσι καί σ᾿ ἐκείνο τῆς γειτονικῆς της Λυκαονίας, μέχρι τήν Ἀνταλλαγή τῶν Πληθυσμῶν τό 1924, δίπλα στούς ἑλληνικούς τουρκόφωνους πληθυσμούς, διεσώζοντο καί  κάποιες ἑλληνόφωνες νησίδες. Τέτοιες γιά παράδειγμα στήν Καππαδοκία ἦταν ὁρισμένα χωριά τῆς περιφέρειας Νίγδης, Νεαπόλεως καί Φαράσων. Ἀντίστοιχα, στό βιλαέτι τῆς Λυκαονίας, μία ἑλληνόφωνη κωμόπολη πού διετηρεῖτο μέχρι τήν Ἀνταλλαγή ἦταν ἡ Σύλλη, προάστιο τοῦ Ἰκονίου.
Ἀπό τόν 11ο ἔως τόν 15ο αἰ. ἡ μικρασιατική ἐνδοχώρα συνταράσσεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κύματα ἐπιδρομῶν καί αἱματοχυσίας πού προξενοῦν τά τουρκομογγολικά φύλα. Οἱ Σελτζοῦκοι μέ διαρκεῖς ἐπιθέσεις καί δηώσεις κυριεύουν τό 1077 τό Ἰκόνιο, ὅπου ἐγκαθιδρύουν τό Σουλτανᾶτο τοῦ Ρούμ (δηλαδή τό Βασίλειο τῶν Ἑλλήνων). Οἱ Μογγόλοι κυριεύουν τήν περιοχή τό 1243 καί οἱ Ὀσμανλῆδες Τοῦρκοι τό 1397, (Σπ. Βρυώνης, Ἡ παρακμή τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ στή Μικρά Ἀσία καί ἡ διαδικασία ἐξισλαμισμοῦ 11ος-15ος αἰ., ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 22000). Ἐνδιάμεσα ὁ ἐπαναστάτης Τζιμρί λεηλατεῖ ἄγρια τό Ἰκόνιο καί τά περίχωρά του τό 1276. Εἰδικά τά δύο τελευταῖα φύλα τοῦ Τζένγκινς Χάν καί τῶν τουρκομάνων στάθηκαν τά πλέον αἱμοβόρα, σέ σημεῖο πού ἔμειναν στήν προφορική παράδοση τοῦ ντόπιου ρωμαίικου πληθυσμοῦ ὡς «κυνοκέφαλοι» καί «ἀνθρωποφάγοι» (Τ. Σαλκιτζόγλου, Ἡ Σύλλη τοῦ Ἰκονίου, ΙΜΕ, Ἀθήνα 2005, σ.35).
Ὅταν ὁ Σελτζοῦκος σουλτᾶνος Ἀλαεδίν Α΄ ἐγκατέστησε τήν ἕδρα του στό Ἰκόνιο (11ος αἰ.) καί δημιούργησε τό Σουλτανᾶτο τοῦ Ρούμ, προσήλκυσε, μέσῳ μιᾶς σχετικῆς εὐημερίας πού ἐχάρισε στήν πόλη, διαφόρους θρησκευτικούς ἡγέτες μετανάστες, διωκομένους ἀπό τά ἀνατολικά μογγολικά φύλα. Ἕνας τέτοιος θρησκευτικός ἡγέτης ἦταν καί ὁ πατέρας τοῦ Τζελαλεντίν Ρουμί. Μετά τόν θάνατό του ὁ γιός του στάθηκε ὁ θεμελιωτής τοῦ τάγματος τῶν Μεβλεβήδων. Βοηθούμενος ἀπό τή σουλτανική ἐξουσία, μέ τήν ἤπια προσηλυτιστική του πολιτική, στάθηκε κύρια αἰτία προσηλυτισμοῦ χιλιάδων Ρωμιῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν στή θρησκεία τῶν δερβίσιδων. Οἱ Ρωμιοί αὐτοί, εὔποροι ἀστοί ἀλλά καί μεροκαματιάρηδες τεχνίτες καί ἀγρότες, ἐγκαταλειμμένοι ἀπό τήν βασιλική ἀλλά καί τήν πατριαρχική προστασία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡττημένοι στρατιωτικῶς, οἰκονομικῶς καί ἠθικῶς, ἔγιναν βορά στά χέρια κυρίως τῶν δερβίσιδων ἀλλά καί τῶν ἄλλων μουσουλμανικῶν αἱρέσεων.
Κατά τή διάρκεια ὅλης αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς γιά τά μέχρι τότε ἱστορικά δεδομένα καταστροφῆς, πλῆθος πόλεων, κωμοπόλεων, χωριῶν καί οἰκισμῶν ἀφανίσθηκαν, ἐρημώθηκαν καί οἱ περισσότεροι κάτοικοί τους ἄν δέν ἐθανατώθησαν, ἐσύρθησαν στά σκλαβοπάζαρα τῆς Ἀνατολῆς. Ἐν μέσῳ τέτοιας καταστροφῆς, παραδόξως, σέ κάποιες γωνιές τῆς μικρασιατικῆς γῆς ἐπιτελοῦντο σημεῖα καινά καί παράδοξα. Ὁ Ἀλαεδίν Α’ ἀποφάσισε νά διορθώσει καί νά ἀνακαινίσει τό μισοκατεστραμμένο τζαμί πού προϋπῆρχε ἤδη στό Ἰκόνιο. Ἔδωσε ἐντολή οἱ πέτρες πρός ἀνέγερσι νά μετακομισθοῦν ἀφοῦ κατεδαφισθεῖ πρῶτα ἡ ἐρημωμένη χριστιανική ἐκκλησία πού βρισκόταν ἔξω ἀπό τήν πόλη πρός δυσμάς. Πράγματι, οἱ ἐργάτες, οἱ ὁποῖοι προφανῶς θά ἦταν Ρωμιοί ὑποταγμένοι στή σουλτανική πλέον ἐξουσία, ὀνομαστοί χτίστες τῆς περιοχῆς, ἔδραμαν πρός κατεδάφισι τῆς ἐρημωμένης ἐκκλησίας. Φθάνοντας ἐκεῖ ἐξεκίνησαν τήν ἐργασία. Μόλις ὅμως ἄγγιξαν τίς ἐκκλησόπετρες, «φλόγες πυρός ἐξῆλθον ἐξ αὐτοῦ [τοῦ ναοῦ, Γ.Χ.-Τ.] καί κατέκαυσαν τούς παρεστῶτας» (Κύριλλος Στ΄ Οἰκουμ. Πατρ. Κων/πόλεως καί Νέας Ρώμης, Ἱστορική Περιγραφή τοῦ ἐν Βιέννῃ προεκδοθέντος χωρογραφικοῦ πίνακος τῆς Μεγάλης Ἀρχισατραπείας Ἰκονίου, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Τυπογραφείῳ ἐν ἔτει 1815, Κωνσταντινούπολις).
Σύλλη Ἰκονίου, Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (φωτογρ. ἀρχεῖο Παναγιώτη καί Γεωργίας Τερζῆ)

Τό παράδοξο αὐτό γεγονός ἐφόβησε τούς περιεστῶτας, καθώς καί τόν ἴδιο τόν σουλτᾶνο, ὁ ὁποῖος ἀφ᾿ ἑνός παραιτήθηκε τοῦ σκοποῦ του, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἔδωσε ἐντολή σέ ἑπτά οἰκογένειες αἰχμαλώτων, ἄρα Ρωμιῶν ὀρθοδόξων, νά ἐγκατασταθοῦν γύρω ἀπό τόν ἐρημωμένο ναό «πρός περιποίησιν καί λυχναψίαν του» (Κύριλλος Στ΄). Ἐνῶ λοιπόν οἱ γύρω περιοχές ἐρημώνοντο, ἡ ἔκταση πού περιέβαλλε τήν ρωμαίικη ἐκκλησία ἄρχισε νά ζωογονεῖται. Αὐτός ὁ πρῶτος συνοικισμός ἑπτά ρωμαίικων οἰκογενειῶν μέ ἐντολή τοῦ σουλτάνου τοῦ Ἰκονίου καί μέ σκοπό τόν εὐτρεπισμό τοῦ ἀνωτέρω ναοῦ ἀποτέλεσε τόν ἀρχικό πυρῆνα τῆς μετέπειτα κωμοπόλεως Σύλλης ἤ Σίλλης Ἰκονίου. Ἡ ἐκκλησία αὐτή ἦταν ὁ περίφημος κατά τούς προηγούμενους αἰῶνες ναός τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, κτισμένος ἀπό τήν Ἁγία Ἑλένη (327μ.Χ.) καθ᾿ ὁδόν της πρός τά Ἱεροσόλυμα γιά τήν ἀνεύρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Σώζεται δέ σέ ἀρίστη κατάσταση ἔως σήμερα μετά ἀπό πολλές βέβαια ἀνακαινίσεις. Οἱ ντόπιοι τόν ὀνόμαζαν «μεγάλη γκλησιά», λειτουργοῦσε ἀνελλειπῶς μέχρι τήν Ἀνταλλαγή καί πανηγύριζε κάθε χρόνο στίς 8 Νοεμβρίου.
Σύλλη Ἰκονίου, Ναός Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ (λεπτ. τρούλλου) (φωτογρ. ἀρχεῖο Παναγιώτη καί Γεωργίας Τερζῆ)

Ὁ σουλτᾶνος Ἀλαεδίν Α’ πέραν τῆς ἐντολῆς πρός «λυχναψίαν» τοῦ ναοῦ ἔδωσε στίς πρῶτες αὐτές οἰκογένειες προνόμια «ἀτελείας καί ἀσυδοσίας» (δηλ. φοροαπαλλαγές), ἄν καί ἀργότερα αὐτά καταστρατηγοῦντο ἀπό τούς ἑπομένους ἀξιωματούχους (Κύριλλος Στ΄). Ἐπανειλημμένως δέ καί μετά τήν κατάλυση τοῦ Σουλτανάτου τοῦ Ρούμ, μέ τήν ἐγκαθίδρυση τῶν Ὀθωμανῶν, ὁ σουλτᾶνος ἀποστέλλει ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη φιρμάνια μέ τά ὁποῖα ὑπενθυμίζει στούς ντόπιους ἄρχοντες τήν ὑποχρέωσή τους νά σέβονται τά ἀρχικά προνόμια τῶν «Σίλλεληδων».
Ὁ ναός τοῦ Ἀρχαγγέλου πλαισιώνεται ἀπό βραχώδεις, πορώδεις ἡφαιστειογενεῖς λόφους στούς ὁποίους εἶναι λαξευμένα πλῆθος κελλιά, ἀσκητήρια καί παρεκκλήσια. Παρόμοια λαξεύματα ὑπάρχουν καί κάτω ἀπό τό ἔδαφος πού ἁπλώνεται ἐμπρός ἀπό τόν ναό καί τούς γύρω λόφους. Οἱ λόφοι φέρουν ὅλοι ὀνόματα ἁγίων, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Ἅγιος Φίλιππος, Ἁγία Θέκλα, Προφήτης Ἠλίας καί ἄλλα. Οἱ τελευταῖοι κάτοικοι πρίν τήν Ἀνταλλαγή σοῦ ἔδειχναν τόν βράχο στόν ὁποῖο πιάστηκε τμῆμα τοῦ φορέματος τῆς Ἁγίας Θέκλας ὅταν οἱ ἐχθροί της τήν καταδίωκαν στήν περιοχή αὐτή.
Ἀρχαιολογικές ἐνδείξεις μαρτυροῦν πώς στόν χῶρο αὐτό, γύρω ἀπό τήν ἐκκλησία καί πρό τῆς ἐρημώσεώς της, ὑπῆρχε μοναστικός οἰκισμός. Εἰκάζεται πώς κατοίκησαν ἐδῶ μοναχοί ἀπό τίς παλαιστινιακές ἐρήμους Φαράν καί Σουκᾶ, ἐκδιωγμένοι ἀπό τούς Ἄραβες κατακτητές κατά τόν 7ο αἰ. Συνηγορεῖ σ᾿ αὐτό καί ἡ ὁμοιότητα τοῦ τοπίου τῆς παλαιστινιακῆς ἐρήμου μέ αὐτό τῶν περιχώρων τοῦ Ἰκονίου, τῆς Σίλλης καί τῶν γύρω ἐκτάσεων. Δέν θά πρέπει ἐξάλλου νά μᾶς διαφεύγει τό γεγονός ὅτι οἱ μοναχοί των ἐρήμων Φαράν καί Σουκᾶ ἦταν πνευματικοί ἀπόγονοι τοῦ Ἁγίου Χαρίτωνος τοῦ Ὁμολογητοῦ, τοῦ ἐξ Ἰκονίου καταγομένου καί ὀνομαστοῦ κοινοβιάρχου στίς παλαιστινιακές ἐρήμους κατά τόν 3ο μ.Χ. αἰ. Οἱ μεταναστεύσαντες ἄρα ἀσκητές τῶν ἐρήμων αὐτῶν ἔνοιωθαν στά περίχωρα τοῦ Ἰκονίου τήν οἰκειότητα τῆς καταγωγῆς τοῦ πνευματικοῦ των πατρός Ἁγίου Χαρίτωνος.
Μαρτύριο Άγίου Χαρίτωνος Ικονίου

Ἐξάλλου, σέ κοντινή ἀπόσταση ἀπό τή Σίλλη, εὑρίσκεται λαξευμένη σέ ὑψηλό ἀπότομο βράχο ἡ περίφημη Μονή τοῦ Ἁγίου Χαρίτωνος, μέ τό καθολικό της πρός τιμήν τῆς Παναγίας Σπηλαιωτίσσης (9ος-12ος αἰ.) (Σήμερα ἡ εἴσοδος ἀπαγορεύεται καί ἡ μονή ἔχει μετατραπεῖ σέ στρατῶνα. Μάλιστα μέσα σέ αὐτήν τό 1922 ὁ Κεμάλ ὀργάνωνε τόν τακτικό στρατό του, τόν ὁποῖο μάλιστα ἐπιθεωροῦσε ὁ Λίμαν Φόν Σάντερς, σύμφωνα μέ μαρτυρίες τῶν ντόπιων Σιλλελήδων αὐτοπτῶν μαρτύρων (Γλ. Μελίδου-Κεφαλᾶ, Πρόσφυγες ἀπό τήν Σίλλη Ἰκονίου. Ἡ προσαρμογή ἑνός πληθυσμοῦ ἐμπόρων στήν Ἑλλάδα, μτπχ. Ἱστ.-Ἀρχ., ΑΠΘ  Θεσ/νίκη 1987)). Στήν Μονή θά ἐπιτελεσθεῖ τό ἄλλο παράδοξο γεγονός τό ὁποῖο ἐσφράγισε τίς ἀρχικές μνῆμες τῶν πρώτων οἰκιστῶν τῆς Σίλλης καί τά προνόμιά τους. Ὁ γιός τοῦ Τζελαλεντίν Ρουμί, κυνηγώντας καί τοξεύοντας κάποιο πουλί κατεκριμνήσθη ἀπό τόν πανύψηλο βράχο στή βάση τοῦ ὁποίου εἶναι σκαλισμένη ἡ Μονή. Ὅμως διεσώθη διότι κάποιος πολιός καί σεβάσμιος γέρων τόν ἐκράτησε στά χέρια. Ὅπως ὁ νέος παρεδέχθη ὅταν ἀντίκρυσε τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Χαρίτωνος στόν ναό τοῦ Μοναστηριοῦ, ὁ πολιός γέρων πού τόν ἔσωσε ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος (ΚΜΣ, χ/φ Ραφτόπουλου, Φάκ. Ἰκόνιο-Σύλλη ). Ὁ πατέρας τοῦ νεαροῦ, ὁ Τζελαλεντίν Ρουμί, εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος, ἀλλά καί ὡς πνευματικός κυρίαρχος πού αἰσθανόταν στήν περιοχή, ἔκτισε μικρό τζαμί στόν αὐλόγυρο τῆς Μονῆς ὅπου ἐπήγαινε συχνά καί προσευχόταν (Βρυώνης, 584, σημ. 104). Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος ὅμως ἐδόθησαν καί προνόμια στήν Μονή στήν ὁποία ἐδωρήθη ἡ γύρω περιοχή ὡς βακούφι ἀπό τόν σουλτᾶνο τοῦ Ἰκονίου.Ἡ Μονή θά μείνει γνωστή στήν Ἱστορία διότι κατά τόν 13ο αἰ. θά ἀποτελέσει τόν χῶρο στόν ὁποῖο ἐξεκίνησαν οἱ μακρές θρησκευτικές συζητήσεις καί διάλογοι τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τῶν Μεβλεβήδων ὀπαδῶν τοῦ Τζελαλεντίν Ρουμί. Πολλοί ἦταν οἱ Ρωμιοί καί οἱ Ἀρμένιοι τῆς περιοχῆς οἱ ὁποῖοι προσηλυτίστηκαν στό Ἰσλάμ μέ τήν τακτική τοῦ Ρουμί, ὅπως προανεφέρθη. Ὡστόσο, τό γεγονός πώς ὁ διαθρησκειακός διάλογος μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Ἰσλάμ ἐπαναλαμβανόταν ἐπί αἰῶνες στά μέρη αὐτά μᾶς ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα πώς ὑπῆρχε ἀκόμη ἰσχυρός ὀρθόδοξος πυρῆνας ὁ ὁποῖος ἀντιστεκόταν στήν ἰσλαμική προπαγάνδα, ἄν καί αὐτή διεξήγετο κάτω ἀπό τήν κυρίαρχη μωαμεθανική ἐξουσία.
Ἡ Σύλλη δέν εἶναι κτισμένη πάνω σέ κάποιον ἰδιαίτερο γεωστρατηγικό κόμβο, οὔτε σέ κάποιο ὀρεινό πέρασμα (δερβένι), οὔτε παράγει κάποιο ἰδιαίτερο τοπικό προϊόν τό ὁποῖο νά τῆς προσδίδει ξεχωριστή φήμη, ἀκτινοβολία καί ἔσοδα ὅπως ἄλλες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Σέ παρόμοιες περιοχές οἱ σουλτανικές ἀρχές χορηγοῦσαν ὡς γνωστόν ἰδιαίτερα προνόμια, ὅπως φοροαπαλλαγές, φορολογικές ἐλαφρύνσεις καί ἄλλα. Ἡ Σύλλη ὁλόκληρη μέ τήν γύρω περιοχή της ὀφείλει τά προνόμιά της καί τήν ἰδιαίτερη μεταχείριση πού τῆς ἐπεφύλαξε ὁ σουλτᾶνος τοῦ Ἰκονίου Ἀλαεδίν Α΄ στό γεγονός ὅτι κατέστη μοναστηριακή ἔκταση, βακούφι, ἀρχικά τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί ἔπειτα καί τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Χαρίτωνος. Χάρις στά δύο ἐμφανῶς ὑπερφυσικά γεγονότα πού προαναφέραμε, τῆς φωτιᾶς πού κατέκαυσε τούς ἐργάτες καί τῆς διάσωσης τοῦ γιοῦ τοῦ Ρουμί, ὁ οἰκισμός αὐτός ἔχαιρε ἰδιαίτερης μεταχείρισης ἀπό τίς κρατικές ἀρχές. Βεβαίως, κατά τή διάρκεια τῶν αἰώνων, τά προνόμια πολύ συχνά κατεστρατηγοῦντο καί τότε, ὅπως προανεφέρθη, οἱ κάτοικοι ἀναγκάζονταν νά καταφύγουν στόν σουλτᾶνο γιά νά δικαιωθοῦν. Ἔτσι σώζεται μία σειρά φιρμανιῶν τά ὁποῖα προσπαθοῦν νά ἐπαναφέρουν τήν ἀρχαιότερη τάξη τῶν προνομίων.
Ἀπό γλωσσικῆς ἀπόψεως, εἰδικά στήν Καραμανία (τμῆμα τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ ἡ λυκαονική περιοχή πού ἐξετάζουμε) «εἶχεν ἀπαγορευθῆ τό 1277 ἡ χρῆσις ἄλλης γλώσσης πλήν τῆς τουρκικῆς» (Ἐμμ. Τσαλίκογλου, «Πότε καί πῶς ἐτουρκοφώνησεν ἡ Καππαδοκία», Μ.Χρ. 14, (1970) 22).  Οἱ Ρωμιοί δέ τῶν περιοχῶν αὐτῶν μποροῦσαν νά μιλοῦν ἑλληνικά μόνον στά σπίτια τους, ἐνῶ οἱ ἔμποροι καί οἱ βιοτέχνες ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νά μιλοῦν τήν τουρκική. Λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψιν ὅμως τά προαναφερθέντα προνόμια πού ἀπολάμβαναν οἱ Συλλαῖοι, θεωροῦμε ὅτι καί ἡ συνεχιζόμενη ὡς τήν Ἀνταλλαγή τοῦ 1924 ἑλληνοφωνία τους ἦταν ἕνα ἀπό αὐτά, ἄν καί διατηρήθηκε στή διάρκεια τῶν αἰώνων «ἀνάρθρως καί σολοικοβαρβάρως καί λέξεσι κεκομμέναις», (Κύριλλος Στ΄).
Ἡ καταγωγή τῶν Συλλαίων ἀπασχόλησε ἀρκετά τούς ἐρευνητές δεδομένου ὅτι οὔτε γηγενεῖς Λυκάονες ἦταν οὔτε φαίνεται νά εἶχαν στενές σχέσεις καί δεσμούς μέ τούς κατοίκους τῶν ἄλλων γειτονικῶν καππαδοκικῶν χωριῶν. Κατά μία ἐκδοχή (Κύριλλος Στ΄) προέρχονται ἀπό γενιές ἀκριτῶν πολεμιστῶν ἐκ Πελοποννήσου «Τσακώνων» ἤ «Τζακώνων» λεγομένων. Οἱ πολεμικές αὐτές οἰκογένειες ἦταν ἐπί ἐποχῆς Ἀνατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους ἐγκατεστημένες σέ ὅλα τά νότια σύνορα τῆς αὐτοκρατορίας (ἀκρίτες), ἀπό τό θέμα Κυβυραιωτῶν μέχρι τήν Συρο-Παλαιστίνη, μέ σκοπό τή φύλαξη τῶν συνόρων ἀλλά καί τή διεξαγωγή ναυτικῶν ἐπιχειρήσεων κατά τῶν Σαρακηνῶν πειρατῶν. Δυστυχῶς, ἡ καταστροφική πολιτική τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου (1042-1055) μέ τό δικαίωμα τῆς ἐξαγορᾶς τῆς στρατιωτικῆς θητείας, τήν ἐλάττωση τῆς οἰκονομικῆς ὑποστήριξης τῶν στρατευμάτων τῶν θεμάτων, τήν κατάργηση τῆς φορολογικῆς ἀτέλειας τῶν ἀκριτικῶν κτημάτων καί τήν ἐν γένει σπάταλη πολιτική του, ὑπῆρξε μοιραία γιά τό μέλλον τῆς Μικρασίας, ὅσο κι ἄν αὐτό δέν ἦταν προφανές ἀρχικά.
http://el.wikipedia.org/

Μέρος τῶν προαναφερομένων ἐκ Πελοποννήσου ἀκριτικῶν οἰκογενειῶν εὑρίσκουμε ἐγκατεστημένες καί στό παράλιο Σύλλαιον τῆς Παμφυλίας. Μέ τήν ἐπικράτηση τοῦ Σελτζούκου Ἀλαεδίν Α΄ στήν Παμφυλία οἱ ἡττημένοι αὐτοί πληθυσμοί πῆραν τόν δρόμο τῆς ἀναγκαστικῆς μετανάστευσης ὅπου ὁ σουλτᾶνος τοῦ Ἰκονίου ἐνετείλατο. Ἐάν ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, θά πρέπει νά συμπεράνουμε ὅτι οἱ προερχόμενες ἀπό τό Σύλλαιον πρῶτες  οἰκογένειες πού ἐγκαταστάθηκαν γύρω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἀρχαγγέλου, ἐκράτησαν τήν ὀνομασία τῆς παλαιᾶς τους πατρίδας καί γιά τήν νέα, ἡ ὁποία μέ τόν καιρό μετετράπη εἰς Σύλλη, Σίλλη, Σίλλια ἤ Σίλλε (Σαλκιτζόγλου, 46-47).
Μέ δεδομένη τή σχέση πού ὑπάρχει σύμφωνα μέ τούς γλωσσολόγους Θ. Κωστάκη, R. Dawkins καί Ν. Ἀνδριώτη τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος τῶν Συλλαίων μέ ἐκεῖνο τῶν ἄλλων ἑλληνόφωνων καππαδοκικῶν ἰδιωμάτων ἀλλά καί αὐτῶν τοῦ Λιβισιοῦ-Μάκρης, συμπεραίνει κανείς πώς, πρό τῶν τουρκομογγολικῶν ἐπιδρομῶν, ἴσως ἀπό τά τέλη τοῦ 7ου αἰ. καί ὕστερα, πολεμικοί πληθυσμοί τῶν ἀκριτῶν Τσακώνων ἦταν διασκορπισμένοι σέ ὅλο τό μῆκος τῶν νοτίων συνόρων τῆς αὐτοκρατορίας χερσαίων καί θαλασσίων πρός φύλαξη ἀλλά καί πρός διενέργεια θαλασσίων ἐπιχειρήσεων. Κατά τίς ἐπιδρομές τῶν Σελτζούκων βρίσκουμε τούς ἀπογόνους αὐτῶν τῶν Ρωμιῶν Τσακώνων πολεμιστῶν στήν ἴδια περιοχή, αἰχμαλώτους ὅμως τώρα, νά ἐπανδρώνουν τήν γύρω ἀπό τόν ναό τοῦ Ἀρχαγγέλου περιοχή.  Οἱ πρῶτοι αὐτοί κάτοικοι ἵδρυσαν τόν νέο οἰκισμό τῆς Σύλλης, ὅπου τά καινά καί ὑπερφυσικά πού συνέβησαν ἐφόβησαν καί κατέπληξαν τίς ὀθωμανικές ἀρχές οἱ ὁποῖες τήν κατέστησαν βακούφι καί τῆς χάρισαν σειρά προνομίων μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν ἑλληνοφωνία της.

Η μετακόμιση επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία των εφήβων

   Η μετακόμιση επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία των εφήβων    Καμιά φορά η μετακόμιση για αλλαγή σπιτιού είναι αναγκαία, όμως καινούρια έρευνα διαπιστώνει πως η ψυχική υγεία των εφήβων κινδυνεύει περισσότερο όταν γίνεται αυτό.

Άγιοι Ιάσονας και Σωσίπατρος οι Απόστολοι 29 Απριλίου

Οι Άγιοι Απόστολοι Ιάσων και Σωσίπατρος ανήκουν στη χορεία των Αποστόλων του Κυρίου και κατάγονταν ο μεν Ιάσων από την Ταρσό ή τη Θεσσαλονίκη, κατά το παλαιό χειρόγραφο, όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο δε Σωσίπατρος από την Αχαΐα.

Το όνομα του Ιάσων απαντά σε δύο από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στις Πράξεις των Αποστόλων και στην προς Ρωμαίους Επιστολή του Παύλου.

Ο Απόστολος Παύλος, μετά τους Φιλίππους, ήλθε στην Θεσσαλονίκη, όπου δίδαξε επί τρεις εβδομάδες. Η διδασκαλία του επέσυρε το μίσος των Ιουδαίων, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του, παρακινώντας και τους αγοραίους της πόλεως. Επειδή φιλοξενούνταν στο σπίτι του Ιάσονος, οι Ιουδαίοι τον αναζήτησαν εκεί. Δεν τον βρήκαν όμως, γι' αυτό έσυραν τον Ιάσονα και τους άλλους αδελφούς στους πολιτάρχες, δηλαδή στους δημοτικούς άρχοντες. Στην αφήγηση αυτή των Πράξεων των Αποστόλων αναφέρεται για πρώτη φορά το όνομα του Ιάσονα. Στην προς Ρωμαίους Επιστολή ο Παύλος αναφέρει τον Ιάσονα με εκείνους που απηύθυναν χαιρετισμούς στους παραλήπτες της Επιστολής.

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Τα σφοδρότερα χτυπήματα μετεωριτών της Ιστορίας [Εικόνες]

Όταν το Σύμπαν πυροβολεί τη Γη με διαστημικές κοτρόνες! Ο αγαπημένος μας μπλε πλανήτης βάλλεται από διαστημικά συντρίμμια όλη την ώρα, καθώς όμως τα περισσότερα καίγονται και διαλύονται στην ατμόσφαιρα αυτό δεν αποτελεί συνήθως πρόβλημα.
 Κι όταν κάποιος μετεωρίτης καταφέρει να διαπεράσει την καταστρεπτική δύναμη της γήινης ατμόσφαιρας, φτάνει στο έδαφος σε μέγεθος πέτρας, με τη ζημιά που μπορεί να κάνει στο σπίτι του ανθρώπου να ελαχιστοποιείται καθοριστικά.
Βέβαια, μια στο τόσο (με το «τόσο» να είναι μερικές χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια!) κάποιοι τεράστιοι μετεωρίτες καταφέρνουν να προσκρούσουν στη Γη σχεδόν άθικτοι και τότε κάνουν μεγάλη ζημιά!
Παρά το σπάνιο του φαινομένου, οι συγκρούσεις αυτές μένουν αξιοσημείωτες, με τα σημάδια που αφήνουν στο γήινο τοπίο να λειτουργούν ως ζοφερή υπενθύμιση για τη δύναμη του Σύμπαντος, που μπορεί να εξαφανίσει όποτε το θελήσει την ανθρώπινη παρουσία στον κόσμο.
Ας δούμε λοιπόν μια σειρά από εκπληκτικούς κρατήρες που άφησαν στο πέρασμά τους οι κοσμικές απειλές που απείλησαν με οριστική εξαφάνιση τη ζωή στη Γη...
Κρατήρας Barringer - Αριζόνα, ΗΠΑ
Ως το «σπίτι» του περίφημου Grand Canyon, η Αριζόνα αποφάσισε πριν από περίπου 50.000 χρόνια να προσθέσει άλλη μια τουριστική ατραξιόν στην επιφάνειά της, ζητώντας τη βοήθεια των άστρων.
Και τότε ένας μετεωρίτης διαμέτρου 50 μέτρων εισάκουσε τις παρακλήσεις και άφησε στην έρημο έναν κρατήρα μήκους 1,5 χιλιομέτρου και βάθους 180 μέτρων.
Οι επιστημονικοί υπολογισμοί εκτιμούν την ταχύτητα του μετεωρίτη τη στιγμή της πρόσκρουσης σε περισσότερα από 45.000 χλμ/ώρα, ενώ το μέγεθος της έκρηξης θεωρείται ότι ήταν 150 φορές ισχυρότερο από την ατομική βόμβα που έπληξε τη Χιροσίμα, κονιορτοποιώντας ως αποτέλεσμα τον μετεωρίτη. Το περιβάλλον τοπίο είναι μάλιστα γεμάτο από μια «ομίχλη» τηγμένου νικελίου και σιδήρου...
Κρατήρας Λίμνης Bosumtwi - Γκάνα
Όταν συναντάς μια φυσική λίμνη σε σχεδόν τέλειο σφαιρικό σχήμα, πρέπει να την ψυλλιαστείς τη δουλειά. Όπως στην περίπτωση της λίμνης Bosumtwi, έναν φυσικό ταμιευτήρα νερού διαμέτρου 8 χιλιομέτρων που δημιουργήθηκε όταν ένας μετεωρίτης με διάμετρο 150 μέτρων έπληξε την περιοχή πριν από 1,3 εκατομμύρια χρόνια.
Οι έρευνες στην περιοχή δεν είναι εύκολες, τόσο λόγω του πυκνού τροπικού δάσους που περιβάλλει τη λίμνη όσο και της ντόπιας φυλής που τη θεωρεί ιερή, κάνοντας οποιαδήποτε απόπειρα επιστημονικής μελέτης σταυρόλεξο για καλούς λύτες.
Παρόλα αυτά, ο κρατήρας παραμένει ένας από τους πλέον καλοδιατηρημένους της Γης, μνημείο της καταστρεπτικής δύναμης του Σύμπαντος...
Λίμνη Mistastin - Λαμπραντόρ, Καναδάς
Ήταν μόλις πριν από 38 εκατομμύρια χρόνια όταν εμφανίστηκε η εντυπωσιακότατη τρύπα, διαστάσεων 17x11 χιλιομέτρων, η οποία ωστόσο ήταν αρχικά πολύ μεγαλύτερη: η διάβρωση του εδάφους από τη δολιοφθορά των παγετώνων στα τόσα εκατομμύρια χρόνια την έχουν συρρικνώσει στις σημερινές της διαστάσεις.
Το περίεργο με τον συγκεκριμένο κρατήρα, αντίθετα με το σφαιρικό σχήμα των περισσότερων που έχουν εντοπιστεί, είναι η ελλειπτική περιφέρειά του, γεγονός που υποδεικνύει ότι η διαστημική πέτρα χτύπησε το έδαφος από μικρή γωνία πρόσπτωσης. Ακόμα πιο περίεργο είναι το μικρό νησάκι στο κέντρο της λίμνης, κάτι που ενδέχεται να υποδηλώνει ότι πρόκειται για τη «μύτη» ενός πιο περίπλοκου πλέγματος κρατήρων...
Βράχος Gosses - Αυστραλία
Εξίσου εντυπωσιακός τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος, ο κρατήρας αυτός των 142 εκατομμυρίων χρόνων ζωής και διαμέτρου 24 χιλιομέτρων, κοντά στο κέντρο της Αυστραλίας, σχηματίστηκε όταν ένας αστεροειδής διαμέτρου 20 χιλιομέτρων χτύπησε την επιφάνεια της Γης με ταχύτητα 64.000 χλμ/ώρα, ανοίγοντας τρύπα 4.800 μέτρων! Κι αν αναρωτιέστε, είναι το ενεργειακό ανάλογο 22.000 μεγατόνων TNT, κάτι που υποδεικνύει ότι η ζωή στην ήπειρο πέρασε δύσκολες στιγμές από την εν λόγω πρόσκρουση...
Λίμνες Clearwater - Κεμπέκ, Καναδάς
Την ώρα που ένας τεράστιος κρατήρας είναι εντυπωσιακότατος, σκεφτείτε να βρεθούν δύο από δαύτους δίπλα-δίπλα! Αυτό ακριβώς συνέβη όταν ένας αστεροειδής διαχωρίστηκε στα δυο μπαίνοντας στη γήινη ατμόσφαιρα κάπου 290 εκατομμύρια χρόνια πριν, δημιουργώντας δύο κολοσσιαίους κρατήρες στην ανατολική ακτή του Κόλπου Hudson.
Έκτοτε βέβαια, τόσο η διάβρωση του εδάφους όσο και οι παγετώνες έχουν «φάει» το μεγαλύτερο τμήμα των αρχικών κρατήρων, ό,τι απέμεινε ωστόσο παραείναι εντυπωσιακό. Η μεγάλη λίμνη έχει πλέον διάμετρο 32 χιλιομέτρων και η μικρότερη αγγίζει τα 22 χιλιόμετρα, ένα μικρό ποσοστό δηλαδή του αρχικού τους μεγέθους...
Κρατήρας Tunguska - Σιβηρία, Ρωσία
Εδώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα, καθώς ο μετεωρίτης δεν άφησε κανένα ίχνος, κάνοντας την υπόθεση αντικείμενο διαμάχης για το τι πράγματι χτύπησε την απομονωμένη γωνιά της Σιβηρίας πριν από μόλις 106 χρόνια.
Για το μόνο που μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι κάτι μεγάλο και κινούμενο πολύ γρήγορα έπληξε την περιοχή κοντά στον ρωσικό ποταμό Tunguska τον Ιούνιο του 1908, ισοπεδώνοντας περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης. Η έκρηξη ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που καταγράφηκε από σεισμογράφους της Βρετανίας!
Η έλλειψη μεταλλικών στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή υποδηλώνει ότι το ουράνιο σώμα πρέπει να ήταν κομήτης και όχι μετεωρίτης, αν και η επιστημονική ετυμηγορία δεν έχει καταλήξει ακόμα. Όσο για την άποψη εκείνων που υποστηρίζουν εξωγήινη δραστηριότητα στην περιοχή, παρά την εντελώς αβάσιμη και τελείως υποθετική φύση της θεωρίας, την έχει την πλάκα της...
Κρατήρας Manicouagan - Καναδάς
Ο ταμιευτήρας Manicouagan, γνωστός επίσης ως «το μάτι του Κεμπέκ», σχηματίστηκε πριν από 212 εκατομμύρια χρόνια όταν ένας αστεροειδής μήκους 5 χιλιομέτρων χτύπησε την περιοχή. Η μήκους 100 χιλιομέτρων τρύπα διαβρώθηκε έκτοτε πολύ, το μέγεθός της δεν κρύβεται όμως.
Το εντυπωσιακότερο με τον συγκεκριμένο κρατήρα είναι ότι αντί να γεμίσει με νερό και να γίνει μια σφαιρική λίμνη, παραμένει εν πολλοίς ξηρά, η οποία περιβάλλεται από ένα υδάτινο δαχτυλίδι. Κάτι που τον κάνει φυσικά ιδανικό για να χτίσεις εκεί το κάστρο σου...
Λεκάνη Sudbury - Οντάριο, Καναδάς
Στον Καναδά και πάλι, καθώς φαίνεται ότι αυτή είναι η χώρα που προτιμούν οι πελώριοι μετεωρίτες, σαν τη Νέα Υόρκη που λατρεύουν οι -κινηματογραφικοί- εξωγήινοι!
Επιστρέφοντας στο θέμα μας όμως, ο κρατήρας της συγκεκριμένης λεκάνης είναι ο μεγαλύτερος όλων στον Καναδά: με μήκος 65 χιλιομέτρων, πλάτος 25 χιλιομέτρων και βάθος στα 14 χιλιόμετρα, ο κρατήρας με ζωή 1,85 δισεκατομμυρίων ετών στεγάζει σήμερα περισσότερους από 160.000 ανθρώπους αλλά και άφθονες μεταλλευτικές εταιρίες, οι οποίες ανακάλυψαν πριν από έναν αιώνα ότι η λεκάνη παραείναι πλούσια σε σίδηρο και νικέλιο, λόγω του αστεροειδούς. Και μάλιστα τόσο πλούσια που παρέχει το 10% της παγκόσμιας παραγωγής νικελίου του πλανήτη!
Κρατήρας Chicxulub - Μεξικό
Εδώ μιλάμε για ιστορικό και φονικό μετεωρίτη, καθώς όχι μόνο είναι ένας από τους μεγαλύτερους που έπληξαν ποτέ τη Γη σε όλη της την ιστορία, αλλά θεωρείται ότι ήταν η Νο 1 αιτία για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων!
Ο φονέας των δεινοσαύρων χτύπησε λοιπόν τον πλανήτη μας κάπου 65 εκατομμύρια χρόνια πριν, όταν ένας αστεροειδής στο μέγεθος μικρής πόλης έπληξε την περιοχή, με καταστρεπτική μανία ενός δισεκατομμυρίου κιλοτόνων TNT! Συγκρίνετέ τον απλώς με τη φονική έκρηξη της Χιροσίμα, που ανήλθε στους 20 κιλοτόνους TNT, και έχετε ένα μέτρο σύγκρισης!
Η πρόσκρουση του αστεροειδούς όχι μόνο άφησε τρύπα στο έδαφος με διάμετρο στα 170 χιλιόμετρα(!), αλλά προκάλεσε και καταιγισμό από σεισμούς, τσουνάμι και ηφαιστειακές εκρήξεις, που άλλαξαν δραματικά το περιβάλλον και σφράγισαν τη μοίρα των ερπετόμορφων φίλων μας.
Θαμμένος κάτω από τη Χερσόνησο του Γιουκατάν, ο τεράστιος κυριολεκτικά κρατήρας μπορεί να διακριθεί μόνο από το Διάστημα, γι' αυτό και άργησαν τόσο οι επιστήμονες να συνειδητοποιήσουν ότι επρόκειτο για κρατήρα...
Θόλος Vredefort - Νότια Αφρική
Την ώρα που ο Κρατήρας Chicxulub κλέβει όλη τη δόξα, αποτελεί λασπόλακκο σε σχέση με τον διαμέτρου 300 χιλιομέτρων Θόλο Vredefort, ο οποίος κατέχει τα πρωτεία της μεγαλύτερης πρόσκρουσης ουράνιου σώματος στη Γη! Μιλώντας για κοσμικές επιδόσεις δηλαδή.
Ευτυχώς, ο αστεροειδής με διάμετρο στα 9,5 χιλιόμετρα έπληξε τη Γη πριν από 2 δισεκατομμύρια χρόνια, όταν οι πολυκύτταροι οργανισμοί δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα, γι' αυτό και δεν αφάνισε κάθε είδος ζωής!
Και έπεται βέβαια ότι άλλαξε το κλίμα όλου του πλανήτη, όχι ότι υπήρχε και κανείς βέβαια με νοημοσύνη για να το παρατηρήσει.
Ο Θόλος Vredefort αποκαλύπτεται σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια μόνο από το Διάστημα και συνεχίζει να λειτουργεί ως υπόμνηση του πόσο τρομακτική μπορεί να γίνει η κοσμική μας γειτονιά...

Η προσευχή απομακρύνει την λύπη και τη κακοκεφιά

proseuxi_monaxos_7478
Αποφθέγματα Αγίων Πατέρων περί της προσευχής.
Η προσευχή δεν χρειάζεται ορισμένη στάση, ορισμένους τόπους και καιρούς, αλλά γενναίο και νηφάλιο φρόνημα.
Αγ. Ιω. Χρυσόστομος

Άγιοι Εννέα Μάρτυρες εν Κυζίκω 28 Απριλίου

Οι Άγιοι εννέα μάρτυρες της Κυζίκου δηλ. ο Θεόγνις, ο Ρούφος, ο Αντίπατρος, ο Θεόστιχος, ο Αρτεμάς, ο Μάγνος, ο Θεόδουλος, ο Θαυμάσιος και ο Φιλήμονας καταγόταν από διάφορους τόπους. Συνελήφθησαν όμως όλοι μαζί στη Κύζικο την περίοδο των διωγμών. Όταν οδηγήθηκαν μπροστά στον τοπικό άρχοντα επέδειξαν θαυμαστή γενναιότητα και υπερασπίσθηκαν με παρρησία και θάρρος την πίστη τους.

Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Ξεκουράστε τα μάτια σας με μία κίνηση

ξεκουράστε τα μάτια σας με μία κίνησηΠήγατε σε ένα πάρτι, ξενυχτήσατε και τα μάτια σας φαίνονται κουρασμένα; Ή απλώς φαίνονται κουρασμένα συνέχεια, ασχέτως από το πόσο κοιμάστε; Το παρακάτω τρικ μπορεί να σας φανεί χρήσιμο…

Κάνε παρέα με την πεθερά σου, να δεις καλό

18040581_shutterstock_129097166.limghandler
Είστε από τις νύφες που έχουν καλές σχέσεις με τη μαμά του άντρα τους ή ανήκετε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που διατηρούν όσο το δυνατόν πιο τυπικές σχέσεις, γιατί το κλίμα συνήθως δεν είναι και το πιο ιδανικό μεταξύ τους;

Νέα έρευνα δίνει ελπίδα σε παράλυτους

7884581148e30ccb73a24dfa45b62e09_L (1)Τέσσερις άνδρες που είχαν μείνει παράλυτοι από το στήθος και κάτω για πάνω από δύο χρόνια και στους οποίους είχε ανακοινωθεί ότι δεν υπήρχε ελπίδα βελτίωσης της κατάστασής τους, έχουν ανακτήσει την ικανότητα να κινούν τα πόδια τους, όχι όμως και να περπατούν, μετά από την τοποθέτηση στις σπονδυλικές τους στήλες μίας ηλεκτρικής συσκευής, ανακοίνωσαν ερευνητές, την Τρίτη.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters η επιτυχία αυτή, αν και σε μικρό αριθμό ασθενών, ξαναζωντανεύει την ελπίδα ότι μια νέα θεραπεία μπορεί να βοηθήσει πολλούς από τα 6 εκ. παράλυτων Αμερικανών, συμπερι λαμβανομένων και 1,3 εκ. ανθρώπων με τραυματισμό στο νωτιαίο μυελό.
Επιστήμονες λένε ότι μπορεί να βοηθηθούν ακόμη και όσοι έχουν θεωρηθεί ότι δεν έχουν καμιά ελπίδα και στους οποίους δεν προσφέρεται κανένα είδος αποκατάστασης. Τα αποτελέσματα έχουν επίσης θέσει εν αμφιβόλω μια βασική υπόθεση σε περιπτώσεις τραυματισμού του νωτιαίου μυελού ότι για θεραπεία πρέπει να αναγεννηθούν τα νεύρα που έπαθαν βλάβη ή να αντικατασταθούν για παράδειγμα με βλαστικά κύτταρα. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί πολύ δύσκολες και στην περίπτωση των βλαστικών κυττάρων, αμφιλεγόμενη.
“Το μέγα μήνυμα είναι ότι οι άνθρωποι με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού του ίδιου τύπου με αυτούς τους άνδρες δεν πρέπει πλέον να νομίζουν ότι θα έχουν μια δια βίου ποινή παράλυσης”, ανέφερε σε συνέντευξη, ο Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Βιοιατρικής Απεικόνισης και Βιομηχανικής, Δρ. Ρόντερικ Πέτιγκρου, που αποτελεί μέρος των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας. Μπορούν, ανέφερε, “να κατορθώσουν (να έχουν) εθελοντική λειτουργία κάποιου βαθμού”, κάτι που ο ίδιος αποτελεί “ορόσημο” στην έρευνα για θέματα τραυματισμού του νωτιαίου μυελού.
Το Ινστιτούτο του χρηματοδότησε εν μέρει την έρευνα, η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό “Brain”. Η μερική ανάρρωση που κατορθώνεται από ασθενείς “χωρίς ελπίδα” υποδηλοί ότι γιατροί και θεραπευτές αποκατάστασης μπορεί να παραδίδουν τα όπλα για εκατομμύρια παράλυτους ανθρώπους. Αυτό, γιατί η φυσική θεραπεία μπορεί να μιμηθεί κάποιες πτυχές της ηλεκτρικής διέγερσης που παρέχει η συσκευή, δήλωσε η επικεφαλής της νέας έρευνας Σούζαν Χαρκέμα, ειδική στη νευρολογική αποκατάσταση στο Ερευνητικό Κέντρο Τραυμάτων Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημίου της Λούισβιλ.
“Ένα από τα πράγματα που αναδεικνύει αυτή η έρευνα είναι ότι υπάρχει πιο μεγάλη προοπτική για ασθενείς με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού να αναρρώσουν ακόμη και χωρίς αυτή την ηλεκτρική διέγερση”, είπε στο πλαίσιο συνέντευξης. Σήμερα, πρόσθεσε, “στους ασθενείς δεν προσφέρεται θεραπεία αποκατάστασης γιατί δεν θεωρούνται `καλές επενδύσεις`”. Εξέφρασε τη θέση ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί τι τους προσφέρεται γιατί η θεραπεία αποκαταστάσεις μπορεί να βοηθήσει στην ανάρρωση πολλούς παραπάνω ασθενείς από όσους την απολαμβάνουν σήμερα.
Η έρευνα βασίζεται στην περίπτωση ενός παράλυτου ασθενή, για την οποία υπήρξε δημοσίευση ευρημάτων από την ομάδα της κ. Χαρκέμα το 2011. Ο παίκτης του μπέιζμπολ σε επίπεδο κολεγίου, Ρομπ Σάμμερς είχε τραυματιστεί σε αυτοκινητιστικό ατύχημα το 2006 που προκάλεσε την παράλυση του σώματος του κάτω από το λαιμό. Στα τέλη του 2009 στον κ. Σάμμερς τοποθετήθηκε μια συσκευή κάτω από την περιοχή που είχε υποστεί τη βλάβη. Η συσκευή που ζυγίζει 72 γραμμάτια άρχισε να μεταδίδει ηλεκτρισμό σε διάφορες συχνότητες και εντάσεις, διεγείροντας νευρώνες του νωτιαίου μυελού. Τρεις μέρες αργότερα ο ασθενής στάθηκε μόνος του. Το 2010 έκανε τα πρώτα του δειλά βήματα.
Η μερική ανάρρωσή του έτυχε ευρείας δημοσιότητας, αλλά ακόμη και η ομάδα της Λούισβιλ νόμιζε ότι αυτού του είδους η διέγερση μπορούσε να βοηθήσει μόνο ασθενείς με τραύμα στο νωτιαίο μυελό που είχαν ακόμη κάποια αίσθηση στα παράλυτα άκρα τους.
Οι επόμενοι δύο ασθενείς ωστόσο δεν είχαν καμία αίσθηση. Ο ένας ήταν ο Κεντ Στίβενσον, ο οποίος είχε μείνει παράλυτος από ένα ατύχημα στο μοτοκρός το 2009 όταν ήταν 21 χρονών. Μετά από μήνες αποκατάστασης στο Κολοράντο “είπαν ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να ξανακουνήσω τα πόδια μου και ότι δεν υπήρχε ελπίδα”, ανέφερε.
Έντεκα μέρες αφότου άρχισε να λαμβάνει θεραπεία από τη συσκευή RestorAdvanced, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Medtronic και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του πόνου, ο κ. Στίβενσον κούνησε το `παράλυτο` αριστερό του πόδι καθώς ξάπλωνε. Ο Άντριου Μις, του οποίου η μετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο καθώς πήγαινε σπίτι του με τη μοτοσικλέτα του το 2006 άφησε παράλυτο από το στήθος και κάτω, έκανε ακόμη περισσότερη πρόοδο. Την πρώτη φορά που μπόρεσε να κουνήσει τα πόδια του “με έκανε να νιώσω σαν κανονικό άνθρωπο και πάλι”, είπε.
Μετά από μήνες αποκατάστασης αφότου τοποθετήθηκε η συσκευή “μπορώ να σηκώσω και τα δύο μου πόδια χωρίς να είναι αναμμένη η συσκευή και μπορώ επίσης να σταθώ χωρίς να είναι αναμμένη”, ανέφερε, προσθέτοντας ότι “το ρεκόρ μου είναι 27 λεπτά και ακόμη συντελείται πρόοδος”.
Στέλιος Αναστασίου
Πηγή:  onlycy.com 

Άγιος Νικήτας ο Νέος Ιερομάρτυρας 27 Απριλίου

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Νικήτας γεννήθηκε μεταξύ των ετών 1760 - 1770 μ.Χ. και καταγόταν από την Ήπειρο. Άλλοι συγγραφείς θεωρούν ότι ο Άγιος καταγόταν από την Τραπεζούντα του Πόντου και μάλιστα από την περιοχή των Λαζών. Την εκδοχή αυτή στηρίζουν κυρίως στην Ακολουθία των Αγιαννανιτών, που εγράφη το 1840 - 1850 μ.Χ.

Κυριακή του Θωμά 2014

Ο Απόστολος Θωμάς απουσίαζε όταν ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, επισκέφθηκε τους Μαθητές Του στο υπερώον όπου ήταν συνηγμένοι. Όταν πληροφορήθηκε τα σχετικά με την επίσκεψη του Χριστού, ζήτησε να Τον δη και να ψηλαφίση τις πληγές του Σταυρού στα χέρια και την πλευρά Του. Ο Χριστός όταν επισκέφθηκε και πάλι τους Μαθητές Του μετά από οκτώ ημέρες, κάλεσε τον Απόστολο Θωμά να ψηλαφήση τα σημάδια των πληγών στο Σώμα Του.

Ιστοσελίδα καταγράφει τα μοναστήρια της Ελλάδος

γδφφδ_ (5)

Μια ομάδα νέων, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για την καταγραφή και προβολή των ιερών προσκυνημάτων της χώρας, εδώ και ένα περίπου χρόνο, έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία και μια φιλόδοξη προσπάθεια προκειμένου τα περισσότερα μοναστήρια της Ελλάδας να χαρτογραφηθούν και να παρουσιαστούν σε μία καλαίσθητη ιστοσελίδα.

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Άγιος Βασιλέας Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αμασείας 26 Απριλίου

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Βασιλεύς έζησε κατά τους χρόνους του βασιλέως Λικινίου (307-323 μ.Χ.) και ήταν Επίσκοπος της Αμασείας του Πόντου. Ο Επίσκοπος Βασιλεύς διακρινόταν για τον ζήλο του υπέρ της πίστεως και την ακοίμητη δραστηριότητα στην επιτέλεση των καθηκόντων του. Επειδή παντού υπήρχαν και πλάνες και κίνδυνοι, έσπευδε παντού και ο ίδιος κηρύττοντας, συμβουλεύοντας, παρηγορώντας, ενισχύοντας, στηρίζοντας, ελκύοντας, πυκνώνοντας και εγκαρδιώνοντας τις Χριστιανικές τάξεις και αναδεικνύοντας αυτές όσο το δυνατόν ισχυρότερες πνευματικά έναντι του ειδωλολατρικού κόσμου.

Γι' αυτόν τον λόγο οι ιερείς και οι άρχοντες των ειδωλολατρών, έτρεφαν εναντίον του σφοδρή έχθρα. Και όταν ο Λικίνιος, το έτος 322 μ.Χ., προέβη στα δυσμενή και διωκτικά μέτρα εναντίον των Χριστιανών, κατήγγειλαν προς αυτόν τον Επίσκοπο Αμασείας, Βασιλέα.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό κορύφωσε την οργή του Λικινίου εναντίον του Επισκόπου Βασιλέως. Κοντά στην αυτοκράτειρα Κωνσταντία διέμενε άλλοτε ως ακόλουθος μια νεαρή και ωραιότατη κόρη, που ονομαζόταν Γλαφύρα. Εξαιτίας της ομορφιάς της ο Λικίνιος ανεφλέγη από αμαρτωλό πάθος, ως δούλος σαρκικών παθών, καθώς ήταν. Η κόρη αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που απειλούσε την τιμή της. Ως γνήσια Χριστιανή όμως δεν δελεάσθηκε καθόλου από το βασιλικό έρωτα, αλλά έφριξε και ζήτησε την σωτηρία της στην φυγή. Ενδύθηκε λοιπόν με ανδρικά ρούχα και κάποια νύχτα, βοηθούμενη από την βασίλισσα που έμαθε όσα συμβαίνουν, άφησε την Κωνσταντινούπολη και έφθασε στην Αμάσεια, όπου παρουσιάσθηκε στον Επίσκοπο Βασιλέα και ζήτησε την ηθική του προστασία.

Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Δείτε τις απίστευτες χρήσεις της πούδρας για μωρά!

oi-apisteutes-xrisis-tis-poudras-gia-mwraΈνα μπουκάλι ταλκ κοστίζει ελάχιστα ευρώ, οι χρήσεις όμως είναι πολλές! Θα εκπλαγείτε με τους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φρέσκο ​​άρωμα στο σπίτι σας .

Τα μύρτιλλα θωρακίζουν τον οργανισμό μας και παράλληλα διαλύουν τα λίπη

190F59F39A3971DD21DEB3263B596348

Τα μύρτιλλα, γνωστά και με τον αγγλικό όρο blueberries, ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα των μούρων. Τα περισσότερα είδη των μύρτιλλων είναι εγγενή της Βορείου Αμερικής, ενώ κάποια από αυτά απαντώνται στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στην Ασία.

Άγιος Μάρκος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής 25 Απριλίου

Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος ήταν ανεψιός του Αποστόλου Βαρνάβα και η μητέρα του ονομαζόταν Μαρία. Η καταγωγή του ήταν μάλλον από την Κύπρο, αργότερα όμως εγκαταστάθηκε στα Ιεροσόλυμα. Το ιουδαϊκό όνομα του ευαγγελιστού ήταν Ιωάννης. Μάρκος ήταν το Ρωμαϊκό του επώνυμο, που πήρε κατά τη συνήθεια που υπήρχε τότε. Και μ' αυτό έμεινε γνωστός στον χριστιανικό κόσμο.

Παρασκευή Διακαινησίμου Ζωοδόχου Πηγής 2014

Με το όνομα Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα φέρεται ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα "παλάτια των πηγών" στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν την Άνοιξη. Πήρε την ονομασία του από το τουρκικό όνομα Balık (= ψάρι) και περιλαμβάνει το μοναστήρι, την εκκλησία και το αγίασμα.
Για την αποκάλυψη του Αγιάσματος υπάρχουν δυο εκδοχές:

Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Τέχνη στα αυγά, από τον ποιητή κο Βασίλη Χαραλάμπους

aygakke001

Τέχνη στα αυγά, από τον ποιητή κο Βασίλη Χαραλάμπους

Τονώστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας με 69 απλούς τρόπους

Τονώστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας με 69 απλούς τρόπους  Η σωστή διαπαιδαγώγηση και η στενή σχέση με το παιδί μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην αυτοπεποίθηση του αφού νιώθει πιο σημαντικό. 

Κάποια πράγματα είναι πολύ απλά κι όμως οι γονείς δεν δίνουμε σε όλα τα μικρά και απλά πράγματα σημασία ή τα θεωρούμε ασήμαντα. Αυτά όμως είναι που χτίζουν τον χαρακτήρα και την αυτοπεποίθηση του παιδιού που είναι πάρα πολύ σημαντική για το μέλλον του.
Ενα παιδί με αυτοπεποίθηση διεκδικεί πιο πολλά στη ζωή και αγαπάει τον εαυτό του. Δείτε παρακάτω 69 απλούς τρόπους που θα βοηθήσουν για να τονώσετε την αυτοπεποίθησή του.

Η Οσία Ελισάβετ

Η Οσία Ελισάβετ καταγόταν από την Ηράκλεια της Θράκης και έζησε τον 5ο αιώνα μ.Χ. Οι γονείς της, Ευνομιανός και Ευφημία, ήταν ξακουστοί και ονομαστοί, φημισμένοι για τα πλούτη τους και περίφημοι για την αρετή τους. Κατοικούσαν κοντά στην Ηράκλεια, στον τόπο που από παλιά ονομαζόταν Θρακοκρήνη και αργότερα Αβυδηνοί. Ζούσαν με ευσέβεια έχοντας ως πρότυπο τον Ιώβ. Ποθώντας δε με πάθος να μιμηθούν την φιλοξενία του Αβραάμ, απλόχερα βοηθούσαν όλους, όσοι είχαν ανάγκες υλικές.

Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Απίστευτο! 16χρονος επέζησε μετά από πτήση 5 ωρών κρυμμένος στη ρόδα του αεροπλάνου!

Απίστευτο! 16χρονος επέζησε μετά από πτήση 5 ωρών κρυμμένος στη ρόδα του αεροπλάνου! 

Το γενικό πρότυπο της παιδείας στη Βυζαντινή περίοδο

Φωτο:ko.wikipedia.org

Φωτο:ko.wikipedia.org

«Η κύρια δύναμη του Δυτικού μεσαιωνικού πολιτισμού, τουλάχιστον στην ιδεώδη μορφή του, έγκειτο στην ολοκλήρωση του υπό την Εκκλησία. Η Εκκλησία κράτησε ζωντανή την εκπαίδευση και την παιδεία στους πλέον σκοτεινούς χρόνους. Η Εκκλησία συνέχισε να λειτουργεί  και να οργανώνει σχολεία και πανεπιστήμια, ενώ οι μορφωμένοι άνθρωποι αφιερώνονταν στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Η φιλοσοφία έγινε η θεραπαινίδα της θρησκείας και, με την ενίσχυση της φιλοσοφίας, η Εκκλησία μπόρεσε να αναπτύξει τη δική της θεολογία και να διατηρήσει την επιρροή της στην πνευματική ζωή.

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος 23 Απριλίου

Ο λαοφιλής Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος γεννήθηκε περίπου το 275 μ.Χ. στην Καππαδοκία, από γονείς χριστιανούς. Ο πατέρας του, μάλιστα, πέθανε μαρτυρικά για το Χριστό όταν ο Γεώργιος ήταν δέκα χρονών. Η μητέρα του τότε τον πήρε μαζί της στην πατρίδα της την Παλαιστίνη, όπου είχε και τα κτήματα της. Όταν έγινε 18 χρονών, στρατεύθηκε στο ρωμαϊκό στρατό.

Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ο γιος γίνεται τελικά σε κάποια ηλικία όπως ο πατέρας του

Ο γιος γίνεται τελικά σε κάποια ηλικία όπως ο πατέρας του  

Αυτή η ηλικία είναι των 38!

Σ’ όσους λοιπόν αποκαλυφθεί ο αναστημένος Χριστός…

489828-540949_537545612957090_2126387262_n

«Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού, πολύ λίγοι όμως είναι αυτοί που τη βλέπουν καθαρά και αυτοί που δεν την είδαν, δεν μπορούν να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό ως Άγιο και Κύριο …;.

Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος, Ειρήνη και οι συν αυτοίς 22 Απριλίου

Οι Άγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος και Ειρήνη συγκαταλέγονται στη χορεία των Νεοφανών Αγίων και μάλιστα εκείνων που μαρτύρησαν σχεδόν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. Σχετικά με τον βίο τους γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη των Αγίων ιστορούνται με θαυματουργικό και αποκαλυπτικό τρόπο από το έτος 1959 μ.Χ. Από μία ανασκαφή που έγινε στη Θερμή της Λέσβου, ανακαλύφθηκε ο τάφος ενός αγνώστου προσώπου, που όπως αποκαλύφθηκε σε συνεχή οράματα, ανήκε στον Άγιο Ιερομάρτυρα Ραφαήλ, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Οσιομάρτυρα Νικόλαο και την Αγία Ειρήνη. Ο τάφος και το λείψανο του Αγίου Νικολάου ανακαλύφθηκε στις 13 Ιουνίου 1960 μ.Χ.

Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

Τι κάνουμε το φαγητό που περίσσεψε από τις μέρες της Λαμπρής;

ti-kanoume-to-fagito-pou-perissepse-apo-tis-meres-tis-lampris

Μήπως αντί να πετάξετε το φαγητό που περίσσεψε το Πάσχα (ή σας περισσεύει καθημερινά) στα σκουπίδια, να το αξιοποιήσετε σε μια διαφορετική συνταγή και να το απολαύσετε μια από τις επόμενες ημέρες;

Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος 21 Απριλίου

Ο Άγιος Ιανουάριος ήταν επίσκοπος στη Νεάπολη της Ιταλίας, στα χρόνια του Διοκλητιανού (284-304) και όταν έπαρχος στην περιοχή αυτή ήταν ο Τιμόθεος. Ο Ιανουάριος μαζί με μια πολύ καλή ομάδα συνεργατών-χριστιανών, που την αποτελούσαν: οι διάκονοι Πρόκουλος (ή Πρόκλος), Σώσσος, Φαύστος, ο αναγνώστης Δησιδέριος, ο Ακούτιος και ο Ευτύχιος, αγωνίζονταν τον άγιο αγώνα της αρετής και έφερναν στο Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Όταν έγινε ο μεγάλος διωγμός κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και υπέστησαν φοβερά βασανιστήρια. Τον Ιανουάριο έριξαν στη φωτιά για να καεί, αλλά με τη θεία χάρη έμεινε αβλαβής. Αμέσως, τότε, τον οδήγησαν σε άλλο τόπο, όπου του έκοψαν τα νεύρα και έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου. Στο δρόμο για το μαρτύριο, συνέβη το έξης περιστατικό: Οι πολυάριθμοι χριστιανοί της Νεάπολης, προσπάθησαν να πάρουν από τα χέρια των στρατιωτών τον Ιανουάριο. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε και τους είπε:

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Περί αναστημένου σώματος: Θα υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους απλούς χριστιανούς και στους αγίους;

Ἡ ἀνάσταση θά εἶναι γιά ΟΛΟΥΣ ἡ ἴδια. Ὄχι μόνο γιά τούς πιστούς, ἀλλά καί γιά ὅσους δέν ἀποδέχτηκαν τό λυτρωτικό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι θά λάβουν ἄφθαρτο σῶμα (ὄχι ἄυλο. Τό ἀναστημένο σῶμα θά εἶναι ὅπως αὐτό πού εἶχε ὁ Κύριος μετά τήν ἀνάσταση). Τό γενικότερο θέμα, ὅπως τίθεται, ἐπανέρχεται σέ διάφορα σημεῖα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Αναστάσιμη Προσευχή

 
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος. (τρείς φορές)

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι,
 προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον, Ιησούν
τον μόνον αναμάρτητον.
Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν
και την Αγίαν σου Ανάστασιν
υμνούμεν και δοξάζωμεν,
Συ γαρ ει ο Θεός ημών,
εκτός Σου άλλον ουκ οίδαμεν,
το όνομά Σου ονομάζομεν.
Δεύτε, πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν
την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν.
Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού
χαρά εν όλω τω κόσμω.
Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον
υμνούμεν την Ανάστασιν Αυτού.
Σταυρόν γαρ υπομείνας δι’ ημάς,
θανάτω, θάνατον ώλεσεν.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν,

έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.